Lp.

Stanowisko

Forma

szkolenia

Pierwsze szkolenie

okresowe

Następne szkolenie

okresowe

termin

uwagi

termin

uwagi

1.

pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, seminarium,kurs, samokształcenie kierowane

do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy

Z pierwszego szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:1) przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego; 2) odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy

do 5 lat

2.

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych* instruktaż

do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

do 3 lat

na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku

3.

pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji seminarium, kurs, samo- kształcenie kierowane

do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

do 5 lat

-

4.

pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby seminarium, kurs, samo- kształcenie kierowane

do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

do 5 lat

-

5.

inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy seminarium, kurs, samo- kształcenie kierowane

do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

do 5 lat

-

6.

Typowi pracownicy administracyjno-biurowi seminarium, kurs, samo- kształcenie kierowane

do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

do 6 lat

-

*stanowiska robotnicze klasyfikuje się zgodnie z głównymi dużymi grupami PKZiSDPRP.

Ukończenie w okresie 6 ciu miesięcy dla pracodawców, kierujących pracownikami oraz odpowiednio roku od podjęcia pracy szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Szkolenia z okresowe zrealizowane na podobnych stanowiskach pracy u innego pracodawcy, są nadal ważne przy zatrudnieniu u kolejnego.

Szkolenia wstępne przeprowadzone przy zatrudnieniu czasowym, będą nadal ważne, jeżeli kolejna umowa o pracę zostanie zawarta z dniem następnym od rozwiązania poprzedniej.

Osoby zatrudniane na umowy cywilno prawne( zlecenia) przechodzą procedurę szkolenia w sposób udokumentowany w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy organizowanej w firmie lub przez firmę.

Warunkowo można posługiwać się formularzem edytowalnym : Karta szkolenia wstępnego BHP wg wzoru dostępnego w podmenu „Dokumenty do pobrania”Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!