Wypadek

Wypadek przy pracy Co robić ?

Pracownik miał wypadek! Masz tylko 14 dni na sporządzenie i przekazanie pracownikowi, a później do ZUS, dokumentacji powypadkowej!

Możesz nam zlecić sporządzenie dokumentacji powypadkowej oraz przeprowadzenie pełnego postępowania powypadkowego.
Opracowanie dokumentacji powypadkowej wymaga znajomości przepisów, procedur i dostępności druków. Prawidłowe jej wykonanie ustrzeże Cię przed korektami i poprawkami, które wymusza ZUS w związku z ich wewnętrznymi procedurami. Oprócz tego zapobiegniesz potencjalnemu roszczeniu odszkodowawczemu pracownika, którego nie zadowolą świadczenia z ZUS.

Pomożemy

 • ustalić prawną klasyfikację wypadku ( lekki, ciężki, zbiorowy);
 • zebrać i udokumentować wyjaśnienia poszkodowanego oraz informacje od świadków wypadku;
 • prawidłowo i bezpiecznie dla Ciebie określić wszystkie bezpośrednie i pośrednie przyczyny wypadku przy pracy;
 • sporządzić protokół powypadkowy;
 • wygenerować elektronicznie , wypełnić kartę wypadku przy pracy i wysłać ją kanałem internetowym do GUS;
 • zaprowadzić rejestr wypadków w pracy;
 • w przypadku wypadku pracownika zatrudnianego na zlecenie , sporządzić Kartę Wypadku Przy Pracy i przeprowadzić całą niezbędną procedurę powypadkową z ZUS;
 • w razie wypadku przy pracy samego pracodawcy , pomożemy wykonać dokumenty – Karty wypadku przy pracy wg procedur ZUS i przekazać cały gotowy pakiet do tego organu, w celu dalszego postępowania w sprawie świadczeń należnych właścicielowi firmy.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, opracowanie i wykonanie dokumentacji powypadkowej, robimy zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentacja powypadkowa – co to jest ?

Po wcześniejszym ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dla osoby będącej pracownikiem na podstawie umowy o pracę, zespół powypadkowy ( ustalamy skład) – nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku sporządza – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, (czyli protokół powypadkowy), a w przypadku osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy osoba znająca zagadnienie – Kartę wypadku. Taką kartę wykonamy wg procedur i wzorów ZUS dla pracodawcy, który sam podczas pracy uległ wypadkowi.

Jeżeli sporządzenie protokołu powypadkowego bądź karty wypadku nastąpiło po upływie 14 dni od daty zgłoszenia, prawo wymaga zamieszczenia w tych dokumentach informacji o przeszkodach i trudnościach uniemożliwiających dotrzymanie wymaganego terminu. Mamy utarte i wypracowane sposoby uzasadniania, częstych i niezależnych od pracodawcy, opóźnień.

Jeżeli w wyniku ustaleń, będzie konieczność zamieszczenie w dokumentacji powypadkowej (protokole z wypadku bądź w karcie wypadkowej) stwierdzenia, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy bądź występują okoliczności mające wpływ na wyłączenie przez ZUS prawa poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych; wiemy jak to szczegółowo uzasadnić i wskazać dowody takiego twierdzenia.

Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest wykonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

 • oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny, świadków, co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia
 • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów ( Policja, Ratownictwo medyczne, PSP) badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy
 • własnych ustaleń sporządzającego kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Kartę wypadku pracodawca lub innych podmiot określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga znajomości problematyki i właściwego uzasadnienia.

W razie potrzeby oferujemy pełny zakres usług przy postępowaniu powypadkowym

W trakcie postępowania wypadkowego – wcześniej poinformowani i przysposobieniu do świadczenia usługi- dodatkowo pomagamy:

 • kierować pracą zespołu powypadkowego,
 • wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia,
 • sporządzić polecenia powypadkowe,
 • przygotować pełną dokumentację wymaganą przez ZUS we współpracy z poszkodowanym lub jego rodziną,
 • w razie konieczności uczestniczymy przy postępowaniu powypadkowym i kontroli PIP i PIS.

Zamów profesjonalną dokumentację powypadkową

Kliknij tutaj

Wypadek jest zawsze ostrzeżeniem dla pracodawcy i traumą dla poszkodowanego jak też świadków wypadku .
Dlatego też tak ważnym jest zlecenie postępowania powypadkowego profesjonalistom z dużym doświadczeniem zawodowym i praktycznym.

Oferujemy opracowanie dokumentacji powypadkowej, i uczestniczenie w dalszym postępowaniu, w dwóch wariantach:

 • jednorazowa usługa opracowania i sporządzenia dokumentów na zlecenie;
 • jak wyżej- oraz pełna analiza okoliczności i przyczyn ze wskazaniem profilaktyki i wprowadzeniem zmian aktualizujących do oceny ryzyka zawodowego plus kontakt z poszkodowanym w celu ustalenia ścieżki jego indywidualnego postępowania o świadczenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ewentualnie innych ubezpieczycieli.

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!