Czy i dlaczego warto szkolić się on-line w dziedzinie bhp ?

Razem z ewaluacją funkcjonowania systemów internetowych  pojawiają  się nowoczesne metody edukacji w trybie kształcenia na odległość. Polskie przepisy prawa oświatowego od dawna pozwalają na realizacje kursów, seminariów oraz instruktaży w tym trybie. Przestarzały, w swoich założeniach jak na obecnie czasy i krytykowany przez środowisko służby bhp,  przepis szkoleniowy bhp z roku 2005 nadal ma swoje korzenie w erze rozwiniętego socjalizmu i uparcie generuje obowiązek prowadzenia instruktaży ogólnych i okresowych dla robotników w trybie bezpośrednim- werbalnym. Zgodnie z mim należy zakładać, iż robotnik to tuman, któremu jeśli się nie opowie i nie  przeczyta przepisów oraz skomentuje zasad, to nic do niego nie dotrze. Przepis ten jednak pozwala na stosowanie prezentacji w takiej postaci:

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ( do rozporządzenia szkoleniowego bhp)

  1. Ramowy program instruktażu ogólnego
  2. Cel szkolenia
  3. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
  4. a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  5. b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  6. c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  7. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

  1. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie bhp powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Można oczywiście obecnie jako pewnik założyć, iż w roku 2005, nie były dostępne takie narzędzia do doskonalenia odległościowego jak np. umieszczone na naszej stronie internetowej. Zatem czy przekazanie, pracownikom zatrudnianym na stanowiskach robotniczych, dostępu do dedykowanych prezentacji dostępnych on-line lub w chmurze, jest naruszeniem zasady bezpośredniego uczestnictwa szkolącego w procesie instruktażu ?.

Oczywista bzdura, obecnie co do zasady intensywnego rozwoju społecznego, robotnicy mają ukończone szkoły zasadnicze, średnie czy nawet wyższe. Doskonale sobie radzą z Facebookiem, Instagramem, oraz innymi narzędziami internetowymi do komunikacji międzyludzkiej. Bez problemów zatem otworzą prezentacje w pdf, , czy też slajdy i prezentacje on-line, z udziałem instruktora. Wiedza przekazana  w ten sposób jest głębsza i trwalsza w myśl zasady „widzieć, czytać, rozumieć”. Zasad nauczania oparta na istocie tzw. instruktażu jest mało komunikatywna. Szczególnie jeśli jest on realizowany w warunkach np. czynnej małej budowy. Niewiele jest obecnie zakładów pracy w rozumieniu twórców przepisu z roku 2005. Między innymi dlatego został on znowelizowany w listopadzie roku 2007.   W dobrze zorganizowanych zakładach pracy, gdzie działa służba bhp lub etatowy pracownik, który wykonuje jej zadania , oczywistym jest, że szkolenie wstępne powinno odbywać się werbalnie.

Jednak w innych zakładach pracy doraźne wynajmowanie specjalistów spoza zakładu pracy , bez jednoczesnego posiadania przez nich uprawnień do realizacji zadań służby bhp w oparciu o umowę z danym pracodawcą, jest zaprzeczeniem istoty tego przepisu : § 10. 2. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą  realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Taki instruktaż obali biegły sądowy w razie wypadku śmiertelnego lub ciężkiego.

Zadania służby BHP nie ograniczają się bowiem do samych szkoleń lecz całokształtu zadań i obowiązków określonych w Rozporządzeni Rady Ministrów w sprawie służby bhp.

W przeciwieństwie, do tradycyjnych metod nauczania i instruowania, metody kształcenia na odległość ( on-line i  nie tylko) pozwalają  na  niestacjonarną naukę, w dostępnym lub wyznaczonym konkretnie  czasie.

Podajemy korzyści, jakie ze sobą niosą e-learningowe  szkolenia bhp oraz z jakich szkoleń warto skorzystać jeśli są one dostępne w dziedzinie bhp

Szkolenia internetowe z dziedziny bhp – jak wyglądają?

Kursy internetowe (takie jak te z naszej strony http://cku.pebhp.pl)  są dedykowane dla pracodawców, innych osób kierujących pracownikami, pracowników , instruktorów i wykładowców dziedziny bhp, osób wyznaczonych do organizacji i udzielania I-szej pomocy przedmedycznej jak też zapobiegania pożarom i ewakuacji. Za określoną w cenniku kwotę otrzymujecie dostęp do dedykowanych szkoleń. Zawierają one, również  słowniki bhp i p.poż., dostęp do materiałów prawnych, filmów, wzorcowej dokumentacji papierowej oraz innych narzędzi dydaktycznych.

Dlaczego warto korzystać ze szkolenia bhp online?

Szkolenia bhp on-line  mają mnóstwo zalet. Przede wszystkim dają dużą elastyczność czasową. Można odtworzyć prezentację szkoleniową  w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu pod warunkiem czynnego połączenia z Internetem. Jeżeli zadania zawodowe  nie pozwalają na to, możesz w każdej chwili wstrzymać proces szkolenia BHP ON-LINE  i wrócić do niego w innym terminie. Istotnym jest jednak aby je zakończyć w czasie zakreślonym przez pracodawcę oraz przed upływem ważności poprzedniego szkolenia. Jeżeli jakieś informacje w przekazie są niezrozumiałe, można cofnąć się jeszcze raz do ich omówienia. Quizy zawarte w prezentacji , pozwalają ustalić czy przysposobiono wszystkie istotne zagadnienia. Jeśli nie, to musisz je przerobić jeszcze rzaz. Takie szkolenia są w tym przypadku dużo skuteczniejsze od nauczania metodą tradycyjną.

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!