Wybierz szkolenie bhp/usługę bhp dla siebie

SZKOLENIE WSTĘPNE I OKRESOWE PRACOWNIKÓW administracyjnych i biurowych oraz pracowników tzw. INNYCH, których praca wiąże się z uciążliwościami, pracami niebezpiecznymi albo odpowiedzialnością z zakresu bhp

Typ szkolenia

Wstępne szkolenie bhp

Cel:

 • Zaznajomienie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych albo regulaminie pracy.
 • Zaznajomienie z przepisami i zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy, branży, itp.
 • Zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przeznaczone dla :

 • Pracowników rozpoczynających pracę.
 • Stażystów.
 • Studentów.
 • Uczniów odbywający praktyczną naukę zawodu.

Forma procedury szkolenia:

 • Instruktaż

Termin obowiązujący przeprowadzenia:

 • Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.


Zamów teraz

Okresowe szkolenie bhp

Cel:

 • Aktualizacja oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zaznajomienie uczestników procedury z nowoczesnymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.

Dedykowane dla:

 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 • Pracowników administracyjno/biurowi i innych, których rodzaj i charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe albo niebezpieczne dla zdrowia , jak też z odpowiedzialnością w zakresie BHP
 • Uczniów odbywający praktyczną naukę zawodu.

Forma szkolenia:

 • Instruktaż, kurs, seminarium albo samokształcenie ( on-line)

Częstotliwość szkoleń:

 • Pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych – co najmniej raz na 3 lata,
 • Typowi pracownicy administracyjno biurowi bez uciążliwości pracy- nie rzadziej niż raz na 6 lat.
 • Wszyscy pozostali pracownicy – nie rzadziej niż raz na 5 lat.


Zamów teraz

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW

SZKOLENIE OKRESOWE

Cel:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z obszaru:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunki pracy w zakładzie, firmie, organizacji;
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Pracodawców prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą – bez względu na formę zatrudniania pracowników, osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, urzędami, spółdzielniami.
 • Innych osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy upoważnionych przez pracodawcę do realizacji obowiązków pracodawcy w podmiotach zatrudniających pracowników.
 • Wszystkich organizatorów wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby fizyczne ( w tym wolontariat).
 • Organizatorów realizacji pracy nakładczej oraz tymczasowej jak też telepracy

Forma szkolenia:

 • Samokształcenie kierowane ( On-line)

Termin – przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności lub pracy a następnie :

co 5 lat


Zamów teraz

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW
SAMODZIELNIE WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP

FORMUŁA SZKOLENIAJEST TO KURS REALIZOWANY W TRYBIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB STACJONARNIE

Szkolenie skierowane do pracodawców zatrudniających do 10 pracowników we wszystkich branżach produkcyjno usługowych oraz do 20 w handlu detalicznym, hurtowym, hotelach, gastronomii, warsztatach samochodowych, jak też innych firmach – o dostępność i kierunkowość kwalifikacji prawnej należy zapytać @ albo telefonicznie

Cel:

 • Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP,
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
  • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia:

 • Pracodawcy oraz osoby wykonujące stale w ich imieniu czynności z zakresu prawa pracy (, pełnomocnicy oraz prokurenci)

Forma:

 • Kurs

Termin ważności :

Bezterminowe


Zamów teraz

SZKOLENIE BHP DLA OSÓB, INNYCH NIŻ PRACODAWCY, KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

KATEGORIA SZKOLENIA : SZKOLENIE OKRESOWE

Cel:

 • Aktualizacja wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami na odcinkach powierzonej pracy,
  • organizowania pracy nadzorowanych pracowników w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, oraz eliminujący potencjalne i charakterystyczne zagrożenia wypadkowe,
  • zapewnienia przestrzegania przez nadzorowanych pracowników przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatnych do rodzaju i charakteru czynności oraz branży produkcyjno usługowej,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z świadczona pracą.

Uczestnicy szkolenia:

 • Wszystkie osoby kierujące pracownikami np.
  mistrzowie, brygadziści, liderzy, nadzorujący zespoły pracownicze i procesy usług w terenie, koordynujący, kierownicy komórek organizacyjnych i sekcji lokalnych w siedzibach i oddziałach oraz obszarów i regionów administracyjnych lub geograficznych, osoby upoważnione do wydawania poleceń współpracownikom i organizujące (aranżujące) procesy pracy, z racji wyżej postawionej w systemie wynagradzania, funkcji lub pozycji zawodowej

Forma:

 • Samokształcenie kierowane ( on-line)

Termin: nie później niż przed upływem 6 m-cy od zatrudnienia a następnie:

Raz na 5 lat


Zamów teraz

SZKOLENIE DLA WYKŁADOWCÓW I INSTRUKTORÓW DOSKONALEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE BHP

KATEGORIA SZKOLENIA : SZKOLENIE OKRESOWE

Absolwenci kursu uzyskują wiedzę z zakresu:

1. aktów prawnych dotyczących kształcenia, szkolenia i doskonalenia w dziedzinie bhp;
2. przemian edukacyjnych uwzględniających kształcenie modułowe;
3. psychologicznych, pedagogicznych, filozoficznych i socjologicznych aspektów
pracy zawodowej fizycznej i umysłowej;
4. rodzajów interakcji międzyludzkich i ich wpływu na kształtowanie postaw; 5. metod i sposobów prowadzenia zajęć z młodocianymi i z dorosłymi;
6. organizacji, zasad i metod prowadzenia zajęć z poszczególnych zagadnień;
7. wpływu cech przekazu na zmiany i kształtowanie postaw;
8. andragogiki dorosłych,
9. teorii nauczania i uczenia się.Uzyskiwane w trakcie szkolenia umiejętności i sprawności dotyczą:1. właściwego planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
2. odpowiedniego wypełniania i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
3. metodycznie stosownego organizowania zajęć dydaktycznych różnych typów;
4. umiejętności ewaluacji w zakresie kształcenia i rozwijania kwalifikacji praktycznych, sprawności i nawyków zgodnie ze współczesnymi teoriami psychologicznymi; doboru metod, zasad nauczania i środków dydaktycznych odpowiednio do tematów zajęć lekcyjnych;
5. wzbogacania i unowocześniania warsztatu pracy przez samokształcenie i samodoskonalenie;
6. sprawnego, efektywnego i konstruktywnego porozumiewania się i zwrotnego przyjmowania informacji.Doskonalenie jest dedykowane dla:

 • wszystkich zainteresowanych zawodowym kształceniem na kursach i instruktażach BHP, w tym: specjalistów i inspektorów BHP, ratowników medycznych, inspektorów PIP, lekarzy medycyny pracy i innych, prawników, spec. ds. organizacji, inżynierów i techników prowadzących wybrane zagadnienia problemowe, specjalistów higieny pracy i ergonomii, jak też wszystkich innych zainteresowanych np. prowadzących biura kadrowo księgowe, z przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem zawodowym w celu przeprowadzania instruktaży i szkoleń pracowników swoich kontrahentów.

Forma:

 • kurs w trybie kształcenia na odległość

Termin – częstotliwość aktualizacji :
Szkolenie jest bezterminowe


Zamów teraz

SZKOLENIE Z ZAKRESU PROCEDURY POWYPADKOWEJ ORAZ SPOSOBÓW ORGANIZOWANIA I ZASAD UDZIELANIA I-SZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ POSZKODOWANYM W WYPADKACH PRZY PRACY

FORMA SZKOLENIA : SEMINARIUM W TRYBIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Uczestnicy doskonalenia uzyskują:wiadomości teoretyczne i podstawową wiedzę praktyczną w zakresie zasad i metod postępowania, w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy który powoduje uraz, jeszcze przed przybyciem ratowników medycznych albo przed przewiezieniem/ samodzielnym udaniem się poszkodowanego do lekarza. Ta wiedza i umiejętności winny doraźnie zapewnić utrzymanie podstawowych procesów życiowych oraz zabezpieczyć poszkodowanego przed wzmożeniem medycznych konsekwencji doznanego urazu.Uzyskiwane w trakcie szkolenia informacje i sprawności teoretyczne pozwalają, do czasu przybycia kwalifikowanych służb ratownictwa, w sposób samodzielny zorganizować i przeprowadzić akcję ratowniczą na jej etapie wstępnym.Doskonalenie jest dedykowane do:

 • Pracodawców , którzy muszą zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy , imiennie wyznaczyć w miejscu pracy , pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej innym współpracownikom , poszkodowanym w wyniku drobnych zdarzeń urazowych i wypadków przy pracy, powodujących konieczność interwencji medycznej na dalszym etapie postępowania powypadkowego.
 • Osobowo dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudnianą osoby niepełnosprawne lub młodociane, gdyż sami jedynie muszą i mogą dane czynności wykonywać.
 • Forma:
 • Seminarium- tryb kształcenia na odległość

Termin – częstotliwość aktualizacji:

Polskie prawo nie przewiduje ustalenia częstotliwości to szkolenie jest bezterminowe, jednak powinno być okresowo aktualizowane zgodnie z wolą i potrzebą pracodawcy


Zamów teraz

SZKOLENIE WYZNACZONYCH PRACOWNIKÓW DO DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH EWAKUACJI I GASZENIA POŻARÓW (również w przypadku nagłych zdarzeń losowych albo klęsk żywiołowych)

REALIZACJA : SEMINARIUM – TRYB KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Uczestnicy szkolenia uzyskują:Wiadomości teoretyczne oraz wiedzę praktyczną w odniesieniu do :- rozpoznania zagrożenia a następnie wstępnego zorganizowania akcji ratowniczej,- sposobów oraz metod gaszenia w zarodku pożarów,- formy trybu i zasad zawiadamiania służb ratownictwa,- organizacji przeprowadzania ewakuacji osób zagrożonych pożarem lub innym losowym zdarzeniem miejscowym.W trakcie szkolenia uzyskiwane są informacje i sprawności teoretyczne pozwalające samodzielnie organizować oraz przeprowadzić akcję ratowniczą na wstępnym etapie , do czasu przybycia służb ratownictwa .Doskonalenie jest dedykowane dla:

 • Pracodawców , którzy muszą zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy , imiennie wyznaczyć w obszarze swojej działalności , odpowiedzialnych pracowników do wykonywania czynności związanych z gaszeniem potencjalnych pożarów, z równoległą akcja ewakuacyjną z zagrożonych obszarów albo też całego obiektu.
 • Osobiście dotyczy pracodawców, którzy zatrudnianą osoby niepełnosprawne lub młodociane, gdyż jedynie oni sami mogą i muszą dane czynności wykonywać.
 • Forma:
 • seminarium w trybie kształcenia na odległość

Termin – częstotliwość:

To doskonalenie jest bezterminowe


Zamów teraz

SZKOLENIE Z METODYKI PROWADZENIA STANOWISKOWYCH INSTRUKTAŻY BHP

FORMA SEMINARIUM W TRYBIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Uczestnicy uzyskują wiedzę z zakresu:1. rodzajów interakcji międzyludzkich oraz ich wpływu na kształtowanie postaw;2. organizacji i metod jak też sposobów prowadzenia zajęć z młodocianymi i z dorosłymi;
3. zaaranżowania i metod prowadzenia zajęć z poszczególnych zagadnień;
4. istotnego wpływu cech przekazu na zmiany i kształtowanie postaw;Uzyskiwane w trakcie szkolenia sprawności i umiejętności pozwolą w sposób samodzielny zorganizować a następnie przeprowadzić wzorcowo instruktaże stanowiskowe z dziedziny BHP , w tym :1. odpowiedniego planowania pracy dydaktycznej;
2. właściwego wypełniania dokumentacji;
3. organizowania, różnych typów, zajęć praktycznych;
4. kształcenia i rozwijania umiejętności praktycznych, sprawności zawodowych i dobrych nawyków bezpieczeństwa podczas pracy przez osoby instruowane;
5. wzbogacania i unowocześniania warsztatu pracy przez samodoskonalenie i samokształcenie;
6. efektywnego, konstruktywnego porozumiewania się i przekazu informacji.Doskonalenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców samodzielnie i bezpośrednio wdrażających zawodowo i instruujących nowozatrudnionych pracowników lub pracowników przenoszonych do innej pracy, w tym osoby młodociane zatrudniane w ramach stażu i praktycznej nauki zawodu. Obowiązuje ono też wszystkie te osoby z grup zawodowych funkcjonujących u danego pracodawcy, które są kierującymi innymi pracownikami (mistrzów, kierowników, menagerów, brygadzistów, liderów innych podobnych funkcyjnie) , jak też wszystkich tych pracowników, którym powierza się zadania wdrożenia do pracy na danym stanowisku nowozatrudnionych lub przenoszonych do innej pracy. Szkolenia okresowe bhp dla stanowisk robotniczych prowadzone są w formie instruktaży bezpośrednio na stanowisku pracy – zatem grupa ta jest formalnie legitymowana do prowadzenia i takich form szkolenia okresowego w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Będą to też osoby, które pracodawca może, zgodnie z obowiązującym prawem, wyznaczyć do prowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego dla nowozatrudnionych w oparciu o odrębnie przyjęte programy.
 • Forma:
 • seminarium – tryb kształcenia na odległość

Termin – częstotliwość:

To szkolenie jest bezterminowe


Zamów teraz

OKRESOWE SZKOLENIE SŁUŻBY BHP ORAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY W TYM : DLA PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH TE ZADANIA NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH UPRAWNIEŃ (zobacz> SZKOLENIE DLA PRACODAWCY SAMODZIELNIE WYKONUJĄCEGO ZADANIA SŁUŻBY BHP)

FORMA SZKOLENIASAMOKSZTAŁCENIE

Szkolenie skierowane do pracowników służby BHP, osób kończących studia kierunkowe z zakresu BHP, a których program nie przewidywał całej tematyki przyjętej przez MP i PS dla szkolenia okresowego służby, pracodawców, którzy ukończyli szkolenie kursowe dla samodzielnie wykonujących zadania służby BHP ( przed upływem lat 5), oraz innych osób, które wykonują w miejscu swojej pracy zadania służby BHP, na podstawie Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych.
Cel:

 • Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP,
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
  • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia:

 • Pracodawcy oraz osoby wykonujące czynności i zadania przypisane służbie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów.
 • Forma:
 • Samokształcenie.

Termin:

 • Raz na 5 lat


Zamów teraz

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Z PLANAMI OBIEKTÓW

FORMA OPRACOWANIA : DOKUMENTACJA PAPIEROWA Z PODPISAMI UPRAWNIONEJ OSOBY PLUS WERSJA ELEKTRONICZNA

1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,b) odległości od obiektów sąsiadujących,c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych.

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

I) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;

3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Termin:

 • Raz na 2 lata aktualizacja


Zamów teraz

DUŻY MEGA PAKIET SZKOLEŃ I DOKUMENTACJI BHP DOTYCZĄCY PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

FORMA SZKOLENIASAMOKSZTAŁCENIE; SEMINARIUM – TRYB KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ Dokumenty przekazywane są: wersja papierowa i elektroniczna

 • Szkolenia i doskonalenia obejmują wszystkie formy wymienione w tabelkach dot. pracodawcy i dla jego 2 pracowników zatrudnianych na stanowiska administracyjno biurowych, innych, plus dodatkowo wykonanie oceny ryzyka zawodowego.


Zamów teraz

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OBOWIĄZEK DOKONANIA IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO A NASTĘPNIE JEJ UDOKUMENTOWANIA DOTYCZY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW. Bez tych dokumentów nie można należycie przeprowadzić szkolenia BHP > wstępnego ogólnego i stanowiskowego

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Ryzyko zawodowe – jego ocena i udokumentowanie§ 39.1. Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez:1) zapobieganie zagrożeniom;2) przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone;3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania;4) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;5) stosowanie nowych rozwiązań technicznych;

6) zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

7) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;

8) instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 39a.

1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

2. Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:

1) zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;

2) być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:

1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:

a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,

b) wykonywanych zadań,

c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,

d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

e) osób pracujących na tym stanowisku;

2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

§ 39c.

Pracodawca informuje pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.


Zamów teraz

OBSŁUGA BHP I P.POŻ.

FORMA: bezpośrednia stała lub doraźna- również on-line i przy wykorzystaniu Internetu . Usług o charakterze outsourcingu

Zakres i forma świadczonych usług jednostkowych:Szkolenia wstępne i okresowe BHP

 • szkolenie wstępne BHP (Instruktaż ogólny i dokumentacja instruktażu stanowiskowego z programami )
 • szkolenie okresowe BHP wg uzgodnionych zasad

Szkolenia i instruktaże P.POŻ z procedurami postepowania

Doskonalenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z procedurami ratunkowymi

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Ocena ryzyka zawodowego

Analiza i sporządzenie dokumentu oceny ryzyka zawodowego

Ustalanie wydatku energetycznego dla potrzeb wydawania posiłków profilaktycznych

Audyt stanu BHP

Stała obsługa firmy w zakresie BHP ( zobacz) linkowane: (http://www.bhp.abc.com.pl/akt/-/akt/dz-u-97-109-704-u) i P.Poż (zobacz) ielnie(linkowane > http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351) wynikająca z przepisów.

Outsourcing, w zakresie doradztwa BHP, oraz wypełniania zadań służby BHP na podstawie stałej umowy. Oferta ta, jest skierowana do wszystkich podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających do 100 pracowników.

W organizacjach takich, należy zapewnić realizacje zadań służby bhp – Kodeks Pracy – Art. 23711, jeżeli czynności tej służby nie wykonuje sam pracodawca, który ukończył kurs samodzielnie wyk. zadania bhp.

Paczka/ pakiet usług, w zakresie outsourcingu, obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzanie wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP,
 • wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i dalsze prowadzenie dokumentacji,
 • realizacja postępowania powypadkowego , oraz w związku z wypadkami w drodze do i z pracy,
 • zapewnienie instrukcji BHP,
 • stosowny dobór środków ochrony indywidualnej – ochron osobistych oraz podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.
 • określenie warunków i wytyczenie oznaczeń dróg komunikacyjnych i transportowych, przejść i dojść ewakuacyjnych
 • zorganizowanie przeglądów i konserwacji, jak też legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • pomoc w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną;
 • zakładanie i prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych w środowisku pracy, badań lekarskich, chorób zawodowych, podejrzeń o choroby zawodowe itp.
 • dla potrzeb służby medycyny pracy, i postępowania w przypadku podejrzeń o choroby zawodowe, opracowywanie charakterystyk stanowisk pracy;
 • ukierunkowania w zakresie wdrażania nowych przepisów prawnych i norm;
 • doradztwo i czynna pomoc we właściwym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej związanej z BHP i P.poż.
 • wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Planów Obiektów – a alternatywnie, warunków bezpieczeństwa pożarowego, dla obiektów nie wymagających


Zamów teraz

SZKOLENIE DLA OSÓB, WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI WEWNĘTRZNYCH AUDITORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

KATEGORIA SZKOLENIASZKOLENIE AKTUALIZUJĄCE

Cel:

 • Aktualizacja wiedzy oraz umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia auditów wewnętrznych

Uczestnicy szkolenia:

 • Wszystkie osoby, które są w składzie zespołu auditujących, w tym auditorzy wiodący.

Forma:

 • Tryb kształcenia na odległość ( on-line)

Termin: w /g potrzeb

Zalecany termin aktualizacji, co najmniej raz na 5 lat

PROGRAM

Agenda szkolenia

 • Interpretacja normy OHSAS 18001:2007 korespondująco z polskim odpowiednikiem normy PN-N-18001:2004 (PN-N-18001:2006 ) “Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania”.
 • Specyfikacja zarządzania wg PN-N-18001:2004 i analogia do normy ISO 14001:2004 (system zarządzania środowiskowego) w pracy audytora wewnętrznego.
 • Wytyczne do audytowania w organizacji

Wstęp – wprowadzenie do doskonalenia ( 7 godzin )

 • Organizacje normalizacyjne
 • Terminologia
 • Co to jest zarządzanie systemowe
 • Rodzina norm satelitarnych
 • Katalog norm systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem pod kątem jego wdrożenia i praktycznego stosowania w organizacji.
 • Wymagania ogólne w praktyce do funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem

– mapa procesów,

– wymagania dotyczące dokumentacji

– w tym :polityka, księga procesów, udokumentowane procedury, dokumenty związane, zapisy

 • Zaangażowanie i odpowiedzialność kierownictwa w procesach zarządzania bezpieczeństwem pracy.
 • Omówienie planu tegorocznego auditu wewnętrznego
 • Współudział pracowników,
 • Planowanie
 • wymagania ogólne
 • wymagania prawne i inne
 • cele ogólne i szczegółowe
 • wskaźniki mierzalne
 • Doskonalenie i funkcjonowanie
 • struktura, odpowiedzialność i uprawnienia
 • zapewnienie zasobów
 • |szkolenie , świadomość, kompetencji i motywacja
 • komunikacja
 • dokumentacja systemu zarządzania
 • nadzór nad dokumentami
 • nadzór nad zapisami
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • identyfikacja zagrożeń i ocenia ( dokumenty wewnętrzne)
 • organizacja prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
 • zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie
 • zakupy
 • podwykonawstwo
 • Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze
 • monitorowanie
 • badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • audytowanie
 • niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
 • przegląd zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • ciągłe doskonalenie

AUDYT w praktyce ( 5 godzin)

 • Definicja audytu
 • Cele audytu
 • Korzyści wynikające z audytu
 • Rodzaje audytów
 • Audyt pierwszej strony
 • Audyt drugiej i trzeciej strony
 • Wytyczne do audytowania ( ISO 19011)
 • Granice audytu
 • Kroki audytu
 • Etapy audytu
 • Planowanie audytu
 • Spotkania podczas audytu
 • Spotkanie otwierające
 • Spotkanie zespołu roboczego
 • Spotkanie zamykające
 • Działania poaudytowe
 • Zapisywanie przebiegu audytu
 • Materiał dowodowy z dokumentacji systemu
 • Techniki audytowania
 • Pytania,
 • Notatki
 • Wywiady
 • Listy kontrolne
 • Niezgodności
 • Raporty niezgodności
 • Zapisy niezgodności
 • Raport z audytu
 • Działania doskonalące
 • Działania poaudytowe
 • Cechy dobrego audytora

Warsztaty szkoleniowe ( 5 godzin )

 • Ćwiczenia problemowe indywidualne i w zespołach
 • Studium przypadków
 • Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych- sposób postępowania ( wg struktury zarządzania danej organizacji albo przykładowy)


Zamów teraz

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!