Blog

Dokumentacja powypadkowa

Dokumentacja powypadkowa z wypadku przy pracy ( wypadku zrównanym z wypadkiem przy pracy),  jest zestawem zapisów sporządzonym na piśmie, który po zatwierdzeniu przez pracodawcę wchodzi do obiegu prawnego i  generuje określone skutki prawne. Skutki te to świadczenia pieniężne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określone w Ustawie.

Te świadczenia oczywiście należą się poszkodowanemu w wypadku przy pracy czy też na skutek choroby zawodowej ( dla której sporządza się odrębną dokumentację w trybie administracyjnym podejmowanym przez Państwowego Inspektora Sanitarnego) , pod warunkiem, że pracownik na skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie nie przyczynił się do zaistniałego wypadku a jego działania lub zaniechania stanowiły wyłączną przyczynę własnego wypadku. Świadczenia pieniężne wypłaca ZUS, za wyjątkiem odszkodowania za przedmioty osobistego użytki uszkodzone lub utracone na skutek wypadku.

Do takich przedmiotów nie należy samochód prywatny pracownika użytkowany dla potrzeb służbowych oraz walory pieniężne. Oczywiści przedmioty te muszą być dopuszczone do użytkowania podczas pracy i nie będzie do nich np. należał telefon komórkowy, jeśli nie był użyczony pracodawcy do użytku służbowego lub zegarek, albo pierścionek, którego podczas pracy, ze względów bezpieczeństwa lub higieny, nie należało używać jako niezbędnego.  Katalog takich przedmiotów jest zatem bardzo ograniczony np. do odzieży własnej jeśli mogła i była używana podczas pracy, bielizny itp.

Prawidłowa dokumentacja powypadkowa sporządzona wnikliwie przez specjalistę bhp z dużym doświadczenie, pomimo np. częściowej winy pracownika, pozwoli i tak na uzyskanie stosownych świadczeń. Praktykowane przez pracodawców, co do zasady niepisanej i z założeń „ nierozważnej”,  przenoszenie zasadniczej winy na pracownika lub uznawania, iż przyczyna wypadku nie była zewnętrza, np. samoistny stan zdrowia, często obciążają samego pracodawcę wypłatą świadczenia chorobowego za pierwsze do 30 dni ( w zależności od wieku poszkodowanego do 15 dni ) z własnych środków.

Ważnym jest zatem dla poszkodowanego aby przebieg ustaleń powypadkowych był zgodny z przepisami i dlatego nie tylko pracodawcy poszkodowanych w wypadkach osób powinni zasięgać opinii specjalistów ale powinni to robić sami poszkodowani nim protokół zostanie wprowadzony do obiegu prawnego. Wówczas pozostaje jedynie droga sądowa . W sądzie to jednak poszkodowany musi udowadniać, że nie przyczynił się do wypadku lub wypadek nosił znamiona wypadku przy pracy. To nie jest łatwe. Jeśli jednak to ZUS nie chce wypłacić świadczeń z tytułu wypadków pory pracy i stwierdzi prawomocną decyzją, iż wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu świadczeń powypadkowych, ponieważ ustalenia zespołu powypadkowego  były błędne i stronnicze, stroną takiego postępowania przed sądem będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Życzymy powodzenia w wygranej z ZUS-em procesu.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!