Blog

Ocena ryzyka zawodowego dla jednego stanowiska pracy

Ocena ryzyka zawodowego dla jednego stanowiska pracy. Zgodnie z przepisami  prawa każdy pracodawca jest zobowiązany  zidentyfikować zagrożenia, dokonać ich oceny oraz udokumentować całość w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy. Jedną z zasadniczych kwestii, które muszą się znaleźć w ocenie ryzyka – to wskazania profilaktyczne do prewencyjnego działania zarówno po stronie pracodawcy jak i samego pracownika zatrudnianego na danym stanowisku pracy czy właściwie przy czynnościach , które faktycznie wykonuje.

Należy pamiętać , iż jednym z podstawowych obowiązków  każdego pracownika zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy, zawartym w rozdziale nr XX tego aktu prawnego , jest współpraca z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy czyli BHP. Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa pracy w swojej firmie i nikt ani nic go z tego nie zwolni. Są próby przenoszenia odpowiedzialności na specjalistów bhp z poza zakładu pracy, z którymi zawiera się rożne ” wredne” umowy tworzone przez prawników ( najczęściej radców prawnych) , którzy za to biorą pieniądze. Jednak jest to umowa cywilno prawna , z której roszczenia cywilne wobec specjalisty, który ja zawarł można wytoczyć przed sądem cywilnym, na co liczą ci twórczy prawnicy. Jednak zawsze odpowiedzialność za to co się dzieje w obszarze bhp w firmie , to pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność . Kodeks karny ma oczywiście tutaj odpowiednie zastosowanie. W zasadzie to  prokurator może wytoczyć oskarżenie karne wobec prawodawcy a sąd rozstrzyga o jego winie umyślnej beż nieumyślnej. Oczywiście najpierw musza się ujawnić zaniechania pracodawcy albo podczas wnikliwej kontroli, która ma miejsce najczyściej po poważny wypadku przy pracy albo wypadku śmiertelnym. Postępowanie wyjaśniające wówczas niezależenie toczy się przed organami ścigania ( pod nadzorem prokuratora czynności sprawdzających i dalszych w ramach dochodzenia lub śledztwa podejmuje się Policja; niezależnie od Policji wykonuje je, również Państwowa Inspekcja Pracy poprzez czynności administracyjne podejmowane prze Inspektora Pracy, którego wyznaczono do sprawy)  Nawet nieegzekwowanie od tych specjalistów bhp , z którymi zawarto umowę, rzekomo zwalającą pracodawcę, postanowień tej umowy świadczy o odpowiedzialności pracodawcy z bezpieczeństwo w pracy. Podobnie, jeśli pracodawca nie ustanowi zasad i regulacji pracy behapowca ( służby bhp w dużych firmach zatrudniających ponad 100 osób) , to nie może następnie twierdzić, że służba ta nie wykonywała swojego podstawowego obowiązku jakim jest bieżąca kontrola stanu bhp w zakładzie czy też obszarze działania danego pracodawcy np. na budowach, w transporcie itp. Czasy kiedy to służba bhp za wszystko odpowiadała na przykład , jeśli poszkodowany w wypadku ciężkim lub zbiorowym, pracownik twierdził, że pracował w sposób niezgodny z przepisami bhp i zasadami, ponieważ nie przeszedł należytego  szkolenia , już na szczęście się skończyły. Od 15 lat pracownik składając podpis na Karcie szkolenia Wstępnego BHP, potwierdza, że szkolenie się odbyło. Jeśli  będzie później twierdził że go nie odbył to znaczy, że poświadczył swoim podpisem nieprawdę- ten czyn jest ścigany z urzędu. Winę, również ponosi pracodawca, jeśli toleruje taki stan rzeczy, bo u to jest wygodne z rożnych względów organizacyjnym i zasady pierwszeństwa nad zarabianiem pieniędzy nad właściwym przebiegiem szkoleń bhp i ich organizacji.

Najciekawsze jest to, że jeśli pracodawca posiada prawidłową Dokumentacje Oceany Ryzyka Zawodowego i zapoznał z nią pracowników, oraz ją aktualizuje po wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych  lub po prostu okresowo, według zasad przez niego ustanowionych, to zwalnia go potencjalnej odpowiedzialności karnej , cywilnej  w wyniku roszczeń podnoszonych przez pracowników poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy lub, które zapadły na choroby zawodowe albo też schorzenia około zawodowe, które się nie kwalifikują do chorób zawodowych, ale powstały w wyniku wieloletniej pracy. Każdy człowiek ma indywidualne, genetyczne uwarunkowania do określonych chorób, a praca powoduje często ich ujawnienie się. Prawdę mówiąc oceny ryzyka służą temu aby podejmować się odpowiednich działań prewencyjnych w celu ograniczenia ryzyka. W Polsce egzekwuje ten obowiązek Państwowa Inspekcja Sanitarna ( to jej domena) oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Kontrole są co do zasady- ryzyko musi być i na dodatek dla każdego stanowiska pracy w firmie, które wynika z umów o pracę, chociaż czynności są często porównywalne np.księgowa w swojej pracy i czynnościach nie różni się zwykle od starszej księgowej a nazewnictwo ma na celu jedynie zróżnicowanie zarobków zgodnie z skaryfikatorem zakładowy. Potrafimy rozwiązywać skutecznie ten problem w dokumentacji ryzyka zawodowego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!