Blog

Okresowe szkolenie bhp – dla pracowników “innych”

Okresowe szkolenie bhp – dla pracowników “innych” Obecnie przepis szkoleniowy bhp tak definiuje grupy pracownicze , którym pracodawca jest zobowiązany  zorganizować odbycie okresowych szkoleń bhp.

§ 14.

1. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

2. Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych;

6) pracownicy niewymienieni w pkt 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

We wcześniejszym przepisie pracownicy administracyjno biurowi i “inni” byli wymienienie w jednym punkcje § 14. Zmiany wprowadzone przepisami ułatwiającymi prowadzenie biznesu, wprowadziły własnie pkt nr 6.

Jest to obecnie bardziej komunikatywne, jako że nie zrównuje się pracowników administracyjno biurowych z innymi, a nie robotnikami i kierującymi. Program niestety pozostał taki sam i w tym zakresie nie wprowadzono w przepisie szkoleniowym zmian. Jest to nieporozumieniem i niedostosowaniem prawa szczegółowego do jego intencji. Program dla tych pracowników z grupy pkt. 6 musi więc organizator szkolenia sam dopracować i uzgodnić z pracownikami lub ich przedstawicielami pracodawcy, na rzecz którego jest realizowane szkolenie lub, jakie to szkolenie organizuje i prowadzi we własnym zakresie dany pracodawca – jako jego organizator.

Kto może należeć do grupy pracowników wymienionych w pkt. nr 6 ? Mając na względzie postęp w dziedzinie ergonomii i zasad organizacji pracy mogą do nich mogą być zaliczeni:

  1. Kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych, jeśli ich czynności robocze nie powodują potrzeby wykonywania bezpośrednich czynności np. transportowych, naprawczych , ładunkowych i rozładunkowych , które by były w przewadze mi to zdecydowanej nad samym prowadzeniem pojazdów w ruchu drogowym, często międzynarodowym. Nie ulega wątpliwości, że kierowca,  który zajmuje się logistyką, musi posługiwać się językami obcymi i prowadząc swój samochód ma zdecydowaną przewagę generowania wysiłku umysłowego nad fizycznym.
  2. Nauczyciele i opiekunowie w szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepubliczny.
  3. Personel medyczny.
  4.  Fryzjerzy i inni pracownicy usług na rzecz zdrowia, kondycji fizycznej, trenerzy itp..
  5. Barmani i inni pracownicy obsługi klientów w gastronomii , usługach turystycznych , hotelarskich itp. dla których kontakt z klientem i zdolności interpersonalne, jak również umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i fiskalnym jest konieczna dla prawidłowego wykonywania pracy/ przy jednoczesnej odpowiedzialności za mienie i środki pieniężne.
  6. Sprzedawcy i doradcy klienta w zakresie usług i towarzyszącemu im otoczeniu handlowemu.
  7.  Recepcjoniści , handlowcy w ruchu terenowym, przedstawiciele handlowi, logistycy.
  8. Informatycy, automatycy, serwisanci skomplikowanych urządzeń elektronicznych np. medycznych, kas fiskalnych itp.
  9. Pracodawca w uzgodnieniu z pracownikami lub ich przedstawicielami może określić grupy zawodowe inne niż administracja biurowa, lub robotnicy , dla których dedykuje szkolenia określone w punkcje nr 6.

Warto wiedzieć, iż robotnik to taka osoba, która podczas pracy ma zdecydowanie duży wkład i wysiłek fizyczny w realizacji swoich zadać służbowych ( np. ręczne dźwiganie, noszenie, pchanie, przemieszczanie elementów ruchomych, obsługa maszyn i narzędzi pracy z napędem mechanicznym lub do których obsługi używa się siły fizycznej i towarzyszących temu czynności typowo manualnych). Co do istoty czynnościowych / robotnik to – osoba świadcząca pracę najemną w zakładzie przemysłowym lub na terenie budowy albo gospodarstwa rolnego. W sporej części przypadków praca na stanowisku robotniczym jest pracą niewymagającą szczególnych umiejętności, kwalifikacji lub wykształcenia. Najczęściej jest to prosta praca fizyczna pod nadzorem, wymagająca jednak dobrego stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Dawniej robotnicy to tzw. proletariat.

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!