Blog

Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami realizowane w formule samokształcenia ( online) ważne 5 lat – w tym gratisy !!

Szkolenie okresowe dedykowane dla osób kierujących pracownikami realizowane w formule samokształcenia ( online) ważne jest max.  5 lat.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. czyli  Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30) – określmy w dalszym tekście jako k.p. nie określa w swoich dyrektywach i pojęciach kto to jest  “osoba kierująca pracownikami”. W normalnej działalności gospodarczej i organizacji pracy przyjmuje się, że jest to osoba, której pracodawca powierzył na stałe lub doraźnie / np. robotnik kierujący zespołem pracowników zgodnie z przepisem bhp w energetyce)  obowiązki i dedykowane  zadania wynikające z art. 212 k.p. polegające na: 1/zorganizowaniu i/lub organizowaniu na bieżąco  stanowiska pracy podległych na stałe lub doraźnie pracownikom, zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 2/ baczeniu na sprawność środków ochrony indywidualnej (ŚIO) oraz ich stosowaniu przez podległych pracowników zgodnie z przeznaczeniem; 3/ organizowaniu przebiegu pracy ( dobór środków pracy , dobór pracowników w/g kwalifikacji i umiejętności zawodowych do poszczególnych czynności w grupie/ zespole); 4/   prowadzeniu prac/ nadzorowanie , uwzględniając zabezpieczenie  pracowników zespołu przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami około zawodowymi związanymi z warunkami środowiska pracy;

5/ dbaniu o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń w jakich jest wykonywana praca – nawet czasowa ( np. w budownictwie, remontach) i wyposażenia technicznego powierzonego pracownikom do realizacji zadania, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej ( np. drabiny, rusztowania, pomosty,podnośniki nożycowe, wentylacja miejscowa i ogólna, ochrona przeciwporażeniowa ) i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym w procedurach bezpieczeństwa, instrukcjach lub poleceniach pisemnych wykonywania pracy , jak również w instrukcjach eksploatacji i obsługi; 6/ egzekwowaniu przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 7/ zapewnieniu wykonywania indywidualnych zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, jeśli zostały określone w orzeczeniu dopuszczającym do pracy w ramach badań wstępnych lub okresowych albo kontrolnych.

Osobą kierującą pracownikami może  być lider, tzw. starszy, dyrektor, kierownik, mistrz, brygadzista, a także każdy pracownik wyznaczony z grupy pracowników do wykonania określonego zadania przy pomocy innego pracownika lub innych pracowników, pod warunkiem, że posiada zdolności organizacyjne, posłuch w zespole, niezbędne kwalifikacje , doświadczenie zawodowe i konieczne umiejętności do wykonywania czynności powierzonych , w ramach kierowania zespołem pracowników (zespół to co najmniej 2 pracowników). Należy przy tym pamiętać , iż przy niektórych pracach konieczne jest ich wykonywanie w zespołach co najmniej dwuosobowych , celem asekuracji. Asekurujący najczęściej sam nie wykonuje bezpośrednio czynności roboczych, które wykonuje inny pracownik lub pracownicy. Pamiętajcie , że asekuracja to nie to samo co wykonywanie czynności roboczych z zespołach co najmniej 2 osób, celem ich prawidłowego przebiegu technologicznego np. zespołowe dźwiganie i przenoszenie ciężarów, w ramach ręcznych prac transportowych albo montażów wymagających czynności manualnych dla co najmniej 2 / 3 osób ( przytrzymanie, podanie, jednoczesne skręcanie elementów montażowych itp) . Z tej grupy pracowników może być wyłoniony, również umowny “lider”,  spośród pozostałych pracowników i zobowiązany przez pracodawcę do sprawowania zadań osoby kierującej pracownikami, określonych w art. 212 k.p., który jednocześnie wykonuje te same prace, co pozostali pracownicy.  Nie zawsze oczywiście jest to spólne z wysokością wynagrodzenia lub dodatkami – z punktu widzenia prawnego, wcale nie musi być. Jeżeli pracodawca/ inna osoba kierująca pracownikami w stopniu funkcyjnym, poleceniodawca np. w energetyce)  uznał, że istnieje potrzeba powołania lidera, który doraźnie przyjmie obowiązki określone w art. 212 k.p. to zapewne  istniała potrzeba udoskonalenia  nadzoru, niezależnie od kierowania pełnionego przez np. mistrza, kierownika, koordynatora. Mogło to być spowodowane np. dużym i szerokim zakresem prac tzw. potokowych , realizowanych w różnych miejscach, wielością pomieszczeń (obszarem) pracy, szczególnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia pracowników i/lub innych osób powodowanym przez prowadzone prace i stosowane technologie. Może też wprost wynikać z ze szczególnych przepisów bhp dla danej branży.
Dyrektywa § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) określa pracowników, które są zobowiązane odbyć szkolenie okresowe, m.in. są to osoby kierujące pracownikami, w tym szczególnie pracodawcy, dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, majstrowie i brygadziści. Po zaistnieniu warunków organizacyjnych opisanych wyżej, liderów, starszych, kierujących zespołami pracowników w tym.  kwalifikowanych, przy pracach szczególnie zagrożonych w energetyce (prąd, gaz, wysokie ciśnienie) itp.  można potraktować w zakresie szkolenia w dziedzinie bhp, tak jak innych kierujących z racji funkcji umownej ( umowa o pracę), czyli osoby wyróżnione w grupie pracowników.
Ponieważ brygadziści, liderzy oraz inni wyznaczeni pracownicy, jako osoby kierujące pracownikami wykonują, również te same lub podobne prace, co pozostali pracownicy, a także dlatego, że programy szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami i pracowników na stanowiskach robotniczych zasadniczo się różnią – co do zasady brygadziści i inne wyznaczone osoby muszą  odbyć dwa szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: jedno dla osób kierujących pracownikami oraz dodatkowo zwykłe okresowe szkolenie bhp dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych.

Osoby, które przejdą na naszych platformach szkoleniowych te dedykowane szkolenia dodatkowo otrzymają wzory dokumentów szkoleniowych , które potwierdzą w prawidłowy sposób przeprowadzenie i odbycie szkolenia wstępnego bhp czy też szkoleń okresowych.

Warto wiedzieć, że pracodawca może wyznaczyć w firmie osoby, które będą realizować szkolenia bhp ( wstępne instruktaże ogólne i instruktaże stanowiskowe , oraz dedykowane dla danej grupy pracowników szkolenia okresowe bhp i nie musi to być służba bhp czy specjalista bhp spoza zakładu pracy.  Mało kto o tym wie , w naszych wpisach opisaliśmy dokładnie podstawy prawne tego działania . Oczywiście służba bhp czy specjaliści spoza zakładu pracy Wam o tym nie powiedzą a często nawet nie wiedzą, uważając , iż jedynie oni mogą realizować te czynności .  Zmiany w tym zakresie obowiązują do roku 2007 .

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu szkoleniowego szkoleniabhp-online24.pl, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów, jego działanie oraz zastosowane i prezentowane rozwiązania techniczne i informatyczne jak również materiały szkoleniowe i informacyjne są zastrzeżone. Rozwiązania szkoleniowe  oraz wszelkie ich elementy są chronione przepisami prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 2019.11.05). Program komputerowy CKU jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie i chronionym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego AU Spider Jan Skoczylas  z siedzibą w Jeleniej Górze / Łomnicy, przy ulicy Karkonoskiej 108 B.

Obserwuj nas!